POLYGRAFIE
34-41-M/01


Vzdělávací program Polygrafie má technologický charakter a na Střední průmyslové škole grafické v Praze poskytuje žákům základní poznatky a vědomosti ze všech oblastí polygrafické výroby. Během čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou získávají postupně nejnovější informace z oblasti technické přípravy výroby, digitální reprodukce, zpracování a přípravy dat pro tisk, standardizace výroby tiskových forem, automatizace tiskových procesů a dokončovacího zpracování tiskovin. Výuka probíhá, jak po stránce teoretické, tak i ve formě praktických cvičení v postupně modernizovaných školních dílnách.

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve výrobním, technickém, ekonomickém a obchodním úseku polygrafických podniků a ve specializovaných reprodukčních střediscích. Uplatnění mohou nacházet rovněž v nakladatelsko-vydavatelské sféře a v reklamních a propagačních agenturách. Studenti s výbornými výsledky mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia jsou přijímáni chlapci a dívky, kteří nejlépe vyhovují podmínkám přijímacího řízení. Mimopražští žáci mají možnost ubytování v domovech mládeže.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci prostřednictvím ředitelství základní školy nejpozději do 15. března 2012.

Přijímací řízení proběhne 22. dubna 2012 (1. termín), případně další termíny se vypisují v květnu a v červnu. Pro přijetí uchazeče je rozhodující celkový průměr známek ze základní školy za poslední dvě klasifikační období. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.


Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu
vedoucí oddělení polygrafie


Konzultace ve školním roce 2011/2012
Přihláška ke studiu na střední škole