UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
82-41-M/02


Fotografie a média je jedním z výtvarných vzdělávacích programů na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Cílem vzdělávání je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie, a to jak digitální, tak klasické.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (např. fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.).

Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně však získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak v následném počítačovém zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech – v kulturních institucích a vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická).

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy. Ostatní uchazeči přímo řediteli VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu. Talentová zkouška se koná v první polovině ledna. Tvoří ji několik odlišně formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, cit pro barvy a smysl pro kompozici. Součástí zkoušky bývá rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče a prověrka znalostí českého jazyka. Přihlíží se také k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

Zájemci předkládají domácí práce v následujícím rozsahu:
a) fotografie na povinné téma – celkem 9 záběrů (zadání bude v pozvánce k přijímacím zkouškám),
b) tři soubory fotografií s volnou tématikou (minimální formát 15×20 cm) obsahující minimálně 6 a maximálně 10 fotografií v souboru,
c) výtvarné práce – minimálně 5 prací (věcná kresba, malba, koláž, grafické práce, dle vlastního výběru).


Helena Márová
vedoucí oddělení fotografie a médií


Konzultace ve školním roce 2011/2012
Přihláška ke studiu na střední škole