GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN
82-41-N/05

zaměření 06
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu


Vzdělávací program tříletého studia je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl současným požadavkům na práci samostatného restaurátora a konzervátora rukopisných i tištěných písemných památek.
Důraz je kladen na osvojení si řemeslně-technologických a praktických znalostí materiálů, které s písemnými dokumenty bezprostředně souvisí (papír, pergamen, dřevo, kov, pečeť). Po ukončení studia by měl být absolvent v praxi schopen v souladu s etickým kodexem restaurování a s respektem k historickému předmětu

– provést průzkum stavu předmětu a vyhodnotit potřebné analýzy,
– vzhledem k míře poškození a historické hodnotě předmětu stanovit restaurátorský záměr, postup a metody restaurování,
– restaurátorské zásahy aplikovat v souladu se současnými trendy restaurování.

Studium je realizováno, stejně jako ve všech ostatních zaměřeních, denní formou. Pracující nebo studující studenti však mohou po dohodě s vyučujícím daného vzdělávacího modulu požádat ředitele školy o snížení rozsahu povinné docházky.


Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a konzervátorství
vedoucí ateliéru restaurování papíru


Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG