Úvod do polygrafie
Předmět má motivační charakter. Žáci se seznamují s dějinami a vývojem tisku
a polygrafického průmyslu. Získají základní znalosti o polygrafických výrobcích
a organizacích, které se na výrobě tiskovin podílejí. Seznámí se se základními postupy při výrobě tiskoviny.
 
Odborné kreslení
V předmětu se žáci seznemují se základy výtvarné tvorby a výtvarného myšlení. Osvojují si práci se základními výtvarnými výrazovými prostředky a se způsobem jejich aplikace ve vymezeném obrazovém rámci. Osvojují si základy věcné kresby a posun věcných studií ke stylizaci a abstrakci. Seznamují se s principy tvorby písma a jeho aplikací v užité grafice.
 
Typografie
Typografie uvádí žáky do světa tiskového písma, jeho tvorby, rozdělení a užití. Seznamují se s typopgrafickými pravidly a se zásadami typografické úpravy různých druhů tiskovin.
 
Předtisková příprava
Předtisková příprava zahrnuje obšírné informace o technologických postupech, které jsou zapotřebí před začátkem tisku. Základem jsou teoretické a praktické výklady o zpracování textových a obrazových informací, současná technika pro toto zpracování i kontrola jeho kvality. Součástí je práce s grafickými programy ve školních DTP studiích.
 
Tiskové techniky
Předmět zahrnuje problematiku všech průmyslových tiskových technik se zvláštním důrazem na ofsetový tisk. Zabývá se výrobou tiskové formy a stroji a zařízeními pro vlastní tisk. Nedílnou součástí je vyhodnocování ekonomiky a kvality tisku.
 
Dokončovací zpracování
Zde se žáci teoreticky i prakticky seznamují se základy tzv. knihárenského zpracování tiskoviny, jejím zušlechťováním i technikou a organizací expedice výrobků.
 
Příprava výroby
Příjem zakázek, technologická příprava, dispečink, řízení výroby, kalkulace a odbyt, to jsou témata předmětu příprava výroby. Žáci se teoreticky i prakticky seznamují s činností oddělení, která se vedle vlastní výroby podílejí na vzniku tiskoviny.
 
Výběrové vyučovací předměty
Rozsáhlý program výběrových vyučovacích předmětů umožňuje žákům nasměrovat snažení do oblasti svého zájmu. Připravuje-li se intenzívně na maturitní zkoušku, doporučuje se Seminář z českého jazyka, Konverzace v cizím jazyce a Základy společenských věd.Chce-li pokračovat ve studiu na vysoké škole, může své vědomosti doplňovat v Seminářích z matematiky a chemie, pro studium na VOŠ grafické pak v Dějinách kultury nové doby, příp. Kontrole kvality tiskovin. Žákům, kteří se zaměří spíše do oblasti nakladatelsko-vydavatelské jsou určeny předměty Počítačová grafika, Grafická úprava tiskovin a Technická redakce.