PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

zaměření 02 Knižní grafika


Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči o studium do sekretariátu školy poštou nebo osobně
do 31. května 2012. Formulář přihlášky na VOŠ lze koupit v prodejnách SEVT, případně je k dispozici v kanceláři školy. V přihlášce je třeba mít ověřeny výsledky studia na střední škole, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a životopis. Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2011/12 doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení neprodleně po úspěšném absolvování maturitní zkoušky.

Domácí práce
musí být očíslovány a jejich seznam přiložen. Součástí domácích prací musí být také jejich elektronická podoba na CD nebo DVD ve formátech JPEG, PDF. Domácí práce je třeba doručit do sekretariátu školy nejpozději 13. června 2012 do 15 hodin.

Přijímací zkouška
se koná ve dnech 19. až 21. června 2012. Do zaměření Knižní grafika se přijímá 11 studentů. Přijímací zkouška je tříkolová vylučovací.

Průběh přijímací talentové zkoušky:
přijímací zkouška je třídenní a je vylučovací, tzn. do dalšího dne postupují pouze ti uchazeči, kteří v daný den úspěšně vykonali zadané výtvarné úkoly.

1. den:
– hodnocení domácích prací,
– zpracování dvou výtvarných úkolů.
2. den:
– zracování dvou výtvarných úkolů.
3. den:
– test kulturně-historický
– test z typograficko-polygrafického základu
– pohovor s uchazečem

Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
Hodnocení domácích prací – max. 60 bodů
Hodnocení 1. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 2. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 3. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 4. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Test kulturně-historický – max. 30 bodů
Test z typograficko-polygrafického základu – max. 30 bodů
Pohovor – max. 30 bodů

Základní literatura k přípravě na test typograficko-polygrafického základu:
Bann, D. Polygrafická příručka. 1. vydání. Ostrava: Slovart, 2008
Beran, V.: Typografický manuál, 2. vydání. Kafka design, Praha 1999
Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990
Blažek, A., Kočička, P.: Praktická typografie. 2. vydání Brno: C. Press, 2007
Hlavsa, O.: Typografia 1–3. SNTL, Praha 1976, 1981, 1986
Kaplanová, M. et al. Moderní polygrafie. 1. vydání. SPP: Praha, 2009

Základní literatura k přípravě na kulturně-historický test:
Mráz: Dějiny výtvarné kultury 1.–4. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 1998–2002
Vávra: Od impresionismu k postmoderně. Olomouc, 2001
Učebnice dějepisu a základů společenských věd pro střední školy a gymnázia

Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG