GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN
82-41-N/05

Od 1. září 2012 bude výuka na Vyšší odborné škole grafické probíhat, pro nově přijaté studenty prvních ročníků, podle nově akreditovaného modulového studijního programu se systémem přenosu kreditů (ECTS). V rámci studia si tak student může zvolit, v oblasti povinně volitelných a volitelných modulů, studijní cestu, která by upřednostňovala jeho zájmy. Rozsah 180 kreditů, které student během vysšího odborného studia získá, je srovnatelný s bakalářskými studijními programy vysokých škol.

Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči v sekretariátu školy do 31. května 2012. Je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzený prospěch za všechny ročníky střední školy a životopis. Studenti maturující v roce přijímací zkoušky předkládají maturitní vysvědčení první den přijímací zkoušky.

Studijní program Grafický design a realizace tiskovin má šest zaměření:

01 propagační grafika
02 knižní grafika
03 fotografická tvorba a média 
04 tisková produkce
05 vydavatelská produkce
06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Studium v zaměření 01 Propagační grafika, 02 Knižní grafika a 03 Fotografická tvorba a média je podmíněno úspěšným vykonáním talentové a přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je třídenní vylučovací. a proběhne ve dnech od 19. do 21. června 2012. V prvém kole se hodnotí uchazečem dodané domácí práce uchazečem a zpracovávají se dva výtvarné úkoly. Ve druhém kole zpracovávají uchazeči další dvě výtvarné úlohy. Obsahem třetího kola je kulturně historický test, test z typograficko-polygrafického základu a individuální pohovor s uchazečem.

Do zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu je přijímací zkouška jednodenní, proběhne 20. června 2012 a její součástí je hodnocení domácích prací, dva praktické úkoly, kulturně historický test a pohovor s uchazečem.

Obvyklý počet uchazečů na všechna výtvarná zaměření je asi 160, přičemž do každého zaměření bude přijato 912 studentů.

Zaměření 04 Tisková produkce je koncipováno výrazně na technologie a kvalitu produkce tiskových médií. Přijímací zkouška proběhne 21. června 2012 a sestává z testu z polygrafie na úrovni maturitní zkoušky v oboru Polygrafie, z testu z kulturně-historického základu a individuálního pohovoru s uchazečem.

Zaměření 05 Vydavatelská produkce se zaměřuje na problematiku vydávání především periodického tisku, ale i dalších tiskových i digitálních médií. Přijímací zkouška se koná 21. června 2012 a tvoří ji test z typograficko-polygrafického základu, test z kulturně-historického základu a individuální pohovor s uchazečem.

Do zaměření 04 a 05 se přijímá zpravidla 12 studentů, z obvyklých 40 uchazečů.

V případě, že by měl uchazeč zájem vykonat do některého z nevýtvarných zaměření přijímací zkoušku, pokud by nebyl úspěšný v prvním nebo druhém kole přijímací zkoušky do výtvarných zaměření, je nutné, vzhledem k organizaci správního řízení, podat dvě přihlášky ke studiu v příslušných zaměření vzdělávacího programu.


Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
Délka a forma studia: tříleté denní studium absolventů středních škol
Studijní příspěvek: Kč 5.000,– ročně (placeno po semestrech)
Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2012 v sekretariátu školy
Termín odevzdání domácích prací: nejpozději 13. 6. 2012 do 12.00 hodin
Termín přijímacích zkoušek: od 19. do 21. 6. 2012 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.


Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Školní řád Vyšší odborné školy grafické platný pro 1. ročník
Školní řád Vyšší odborné školy grafické platný pro 2. a 3. ročník