GRAFICKÝ DESIGN
82-41-M/05

Grafický design je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické. Odborná příprava je zaměřena na grafický design různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy. Studium se zaměřuje i na grafické práce pro média – např. pro internet.

V průběhu vzdělávání se klade velký důraz na rozvíjení individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. S tím souvisí i výuka dějin výtvarné kultury. Ve spojení s ostatními humanitními předměty tak žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. Stranou nezůstává ani výuka technologických předmětů nutných jak pro zhotovení návrhů, tak i pro vlastní realizaci tiskovými technikami, případně dalšími prostředky reklamní tvorby nebo šíření informací. Vzdělávání je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Akademii výtvarných umění, pedagogických fakultách a na různých regionálních univerzitách). Další možností
je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci z devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy a ostatní uchazeči přímo ředitelství VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o studium předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky a seznam těchto prací. Všechny práce předkládají rovněž v digitální podobě na CD pro potřeby archivace. Talentová zkouška se koná zpravidla v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje dosavadní úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je test z českého jazyka a kulturně historický test a individuální pohovor. Svým obsahem vychází z učební látky základní školy.

Při hodnocení výsledků přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.


Ak. mal. Zbyněk Kočvar
vedoucí oddělení grafického designu


Konzultace ve školním roce 2011/2012
Přihláška ke studiu na střední škole