PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

zaměření 03 Fotografická tvorba a média


Přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči o studium do sekretariátu školy poštou nebo osobně do 31. května 2012 . Formulář přihlášky na VOŠ lze koupit v prodejnách SEVT, případně je k dispozici v kanceláři školy. V přihlášce je třeba mít ověřeny výsledky studia na střední škole, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a životopis. Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2011/12 doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení neprodleně po úspěšném absolvování maturitní zkoušky.

Domácí práce

musí být očíslovány a jejich seznam přiložen. Součástí domácích prací musí být také jejich elektronická podoba na CD nebo DVD ve formátech JPEG, PDF. Domácí práce je třeba doručit do sekretariátu školy nejpozději 13. června 2012
do 15 hodin.

Optimální skladba domácích prací:
01
/ 1–3 výstavní soubory volných fotografií (min. formát 15×20 cm) obsahující max. 10 fotografií v souboru,
02/ povinné zadání souborů fotografií na zadané téma, které bude uchazečům zadáno v pozvánce k přijímacím zkouškám,
03/ minimálně 10 výtvarných nebo užitých prací (klasická nebo počítačová grafika, reklamní návrhy, kresby či jiné výtvarné práce).

Přijímací zkouška
se koná ve dnech 19. až 21. června 2012 . Do zaměření Fotografická tvorba a média se přijímá 11 studentů. Přijímací zkouška je tříkolová vylučovací.

Průběh přijímací zkoušky:
přijímací zkouška je třídenní a je vylučovací, tzn. do dalšího dne postupují pouze ti uchazeči, kteří v daný den úspěšně vykonali zadané výtvarné úkoly.

01
/ Čtyři výtvarné úlohy, jimiž se zjišťuje:
a) výtvarná vyspělost technická a invenční
b) úroveň znalostí, zkušeností a dovedností ve výtvarné práci oborově zaměřené
02/ Test z typograficko-polygrafického základu
jímž se zjišťuje úroveň vědomostí o technologických procesech realizace tiskoviny v její předtiskové, tiskové a dokončovací fázi výroby
03/ Test kulturně-historický
jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy
04/ Individuální pohovor
05
/ Hodnocení domácích prací

Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
Hodnocení domácích prací – max. 60 bodů
Hodnocení 1. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 2. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 3. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 4. výtvarného úkolu – max. 45 bodů
Test kulturně-historický – max. 30 bodů
Test z typograficko-polygrafického základu – max. 30 bodů
Pohovor – max. 30 bodů

Seznam pomůcek k přijímací zkoušce:
Digitální fotoaparát + USB kabel
Tři geometrické předměty jako předlohy pro výtvarné úkoly
+ 4 libovolné předměty
Černý fix
Tužky č. 1 a 2 (3B nebo měkčí)
Plastická guma
Propisovací tužka nebo pero
Pravítko, kružítko
Nůžky, řezák
Lepidlo na papír
Kreslící podložku formátu A3

Základní literatura k přípravě na test typograficko-polygrafického základu:
Bann, D. Polygrafická příručka. 1. vydání. Ostrava: Slovart, 2008
Beran, V.: Typografický manuál, 2. vydání. Kafka design, Praha 1999
Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990
Blažek, A., Kočička, P.: Praktická typografie. 2. vydání Brno: C. Press, 2007
Hlavsa, O.: Typografia 1–3. SNTL, Praha 1976, 1981, 1986
Kaplanová, M. et al. Moderní polygrafie. 1. vydání. SPP: Praha, 2009

Základní literatura k přípravě
na kulturně-historický test:
Mráz: Dějiny výtvarné kultury 1.–4. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 1998–2002
Vávra: Od impresionismu k postmoderně. Olomouc, 2001
Učebnice dějepisu a základů společenských věd pro střední školy a gymnázia


Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG

zpět